X
تبلیغات
زولا
شکستگی آلت
با سلام . و تشکر فراوان به خاطر زحمات پزشکان دلسوز این تالار

ببخشید میخواستم بپرسم آیا شکستگی در آلت تناسلی مردان ممکن است بوجود آید ؟

با توجه به اینکه استخوانی در آنجا وجود ندارد این امر چگونه امکان پذیر است ؟

شرایط و چگونگی بوجود آمدن آن و راه درمان آن را هم لطف کنید شرح دهید .

ممنون و سپاسگذارم .
بله.. پارگی تونیکا آلبوژینه( penile fracture)(همان شکستگی پنیس)..به دنبال تماس جنسی اتفاق افتاده.. با درد و تورم همراه است و نیاز به ترمیم جراحی دارد. آمپوتاسیون پنیس را میتوان با جراحی میکروسکوپیک ترمیم نمود. کنده شدن کل پوست پنیس
را میتوان با گرافت پوستی ترمیم کرد. در صدمات پنیس باید جهت بررسی مجرا, رتروگراید یورتروگرافی انجام داد شکستگی نرٌگی شاید شکستگی مناسب ترین واژه برای این حادثه نباشد : در آلت تناسلی استخوانی وجود ندارد که بشکند یا نشکند. اما این اصطلاح کمک می کند که ماجرا را آسان تر درک کنیم. هنگام عشق-ورزی با یک حرکت نا بجا ، مرد ناگها ن صدایی شبیه شکستن استخوان می شنود ، درد شدیدی حس می کند و می بیند که بیضه هایش ورم کرده. نگاهی به عضو دردناک نشان می دهد که انگار آلت تناسلی شکسته.
واقعیت این ست که غشاء سختی (Albuginée ) دور آلت تناسلی و ستون های غاری را می پوشاند. این غشاء می تواند در اثر فشار و حرکت های کمی « آکروباتیک » پاره شود. این غشاء در آلت تناسلی خوابیده ، نرم و با انعطاف ست ؛ اما در هنگام خیزش ) (Erection سفت و سخت می شود و می تواند پاره شود ، « بشکند ». در چنین حادثه اِِی باید به سرعت به اورژانس مراجعه کرد، تا رسیدن به اورژانس باید آلت تناسلی را با پارچه ای پر از یخ پانسمان کرد تا هماتوم بدتر نشود.
پارگی غشاء با شنیدن جریان حادثه و معاینه با لینی عضو بیمار تشخیص داده می شود.

درمان جراحی ست : تخلیه هماتوم و ترمیم غشاء پاره. هماتوم تخلیه نشده می تواند فیبروزه شود، به آلت تناسلی شکل و حا لت غیر طبیعی بدهد، به کارکرد طبیعی خیزش آسیب های جدی برساند و سرانجام به ناتوانی جنسی منجر شود.
درمان بهنگام و چند هفته استراحت عشقی پیشگیر چنین ضایعاتی ست.
در عشق- ورزی هم ( چون بسیاری دیگر از زمینه های زندگی ) با کمی احتیاط ، و فقط کمی ، می توان بسیار لذت برد و نه خود و نه عضوی از خود را برباد داد.

دکتر حسین فرهمند - سکسولوژیست - مقیم کشور فرانسه
شکستگی آلت تناسلی در مردان


شاید در تصور اولیه افراد شکسته شدن آلت قابل توجیه نباشد ولی یکی از اورژانسهای ارولوژی شکستگی آلت می باشد. جهت درک و توضیح این حالت ابتدا لازم است ساختمان و عملکرد آلت را در حالت عادی و نعوظ توضیح دهیم تا مفهوم و مکانیسم شکستگی آلت مشخص گردد.
آلت تناسلی مردان اندامی است بدون استخوان و غضروف، ولی بافت نعوظی آن از سه سیلندر به طولی حدود 20 سانتیمتر و قطر حدود 5/2 سانتیمتر تشکیل شده ( بنامCorpus cavernosum و Corpus Spongiosum ) .
این سیلندرها که در کنار هم قرار گرفته در قسمت داخلی متصل به استخوانهای لگن خاصره و قسمت خارجی آن توسط پوست پوشانیده که نمای اندام تناسلی ظاهری را تشکیل می دهد.
قسمت بیرونی بافت نعوظی را اگر از داخل به خارج توضیح دهیم در داخلی ترین قسمت گفتــه شد که از سه سیلندر طولی ( 2 عدد بافت اصلی نعوظ کورپوس کاورنوزوم و سومی بنام کورپوس اسپانژیوزوم که حاوی مجرای ادراری است و در زیر 2 سیلندر قبلی قرار گرفته ).
داخل سیلندرهای نعوظی بافت اسفنجی قرار گرفته که فضای زیــادی را هنگام نعوظ جهت ورود خون ایجاد می کند و دیواره آن از بافت بسیـار قوی و ضخیــم بنام تونیکا آلبوژینــه تشکیــل شده است.
سیلندرها توسط بافت قوی دیگری بنام فاسیای باکس ( Bucks fasia ) در کنار هم قرار می گیرند تا خود شکل سیلندری واحدی را تشکیل دهـد و روی آن را بافتهای نرم و لغـــزنده زیـر جلـــدی و پوست است که قابلیـت حرکت و لغزندگی بین پوست و بافت نعوظـی را ایجاد می کنــد تا بـدون کشش وفشار بر روی پوست، سایز آلت در حالت نعوظ چند برابر بزرگتر شود.
مکانیسم نعوظ بدین شرح است که هنگام تحریک جنسی و یا فعال شدن مکانیسم نعوظی به هر دلیل، جریان خون بداخل بافت اسفنجــی این سیلنــدرها به سرعت و شدت افزایش یافتــه بطوری که خون ورودی، فرصت خارج شدن از طریق سیاهرگها را ندارد. سیلندرها افزایـــش بارز حجم پیدا کرده و همچون بادکنکی که بطور کامل پر باد شده باشد حجیم و سفت می گردد.

مکانیسم نعوظ و شکستگی آلت
مکانیسم نعوظ بدین شرح است که هنگام تحریک جنسی و یا فعال شدن مکـانیسم نعوظــی به هر دلیل، جریان خون بداخل بافت اسفنجـتی این سیلنــدرها به سرعـت و شدت افــزایش یافتــه بطوری که خون ورودی، فرصت خارج شدن از طریق سیاهـرگهــا را ندارد. سیلنــدرها افزایش بارز حجم پیدا کرده و همچون بادکنکی که بطور کامل پر باد شده باشد حجیم و سفت می گردد.
سفتی دیواره سیلندرها باعث بسته شدن 90% قابلیت خروج خون از سیلندرها می گردد تا بافت آلت پر خون باقی بماند. این فشار به بالاتر از حد متوسط فشار خون فرد، یعنی حدود 120 میلیمتر جیوه می رسد و باتوجـه به محصـور بودن خون با دو بافت قوی تونیــکاآلبوژینه دیواره سیلنــدرها و فاسیای باکس پوشاننده آنها منجر به قوام سخت و شبیه به استخوانی بافت آلت تناسلی مردان درحالت نعوظ میگردد.
اگر در حالت نعوظ کامل و سفت، فشار زیادی جهت خم کردن این سیلندرهای پرخون انجام گیرد، همانند بادکنک پربادی که در اثر فشار پاره می گردد، بافت سیلندرهای آلت نیز از محل خمیدگی پاره شده و خونریزی شدید در زیر پوست ایجاد مـی کند که باعث ایجـاد درد شدید و تورم شدیـد آلت می شود که ادامه خونریزی در زیر پوست حتی تا ناحیه سینه و زیر گــردن نیز ممکــن است ادامه یابد.

پس از گذشت زمان حاد شکستگی آلت، اگر فرد مراجعه ننماید و بافت تخریب شده ترمیم نشود، در نعوظ بعـــدی، خون در داخل سیلندرها محصور نمی گردد و همچون بادکنـک سوراخ، از همـــان محل آسیب خون خارج شده ودر نتیجه تشدیدخونریزی زیرپوستی وعدم توانایی درنعوظ می گردد که می تواند باعث ناتوانی جنسی نیز گردد.
درصورتیکه بافت به مرور زمان خودبخود ترمیم شود، محـل پارگـی بصورت ناهمگــون و غیریکنواخت ترمیم شد که خود باعث عدم توانایی در نعوظ در آینده و یااگر ضایعه شدید نباشداین غیریکنواختی بافت منجر به کجی آلت، هنگام نعوظ در آینده می گردد.
با درک مکانیسم نعوظ و شکستگی آلت پس مشخص است که این حادثه زمانی رخ می دهد که آلت در نعوظ کامل باشد و فشار بصورت خم کردن آلت وارد گردد.
درمان شکستگی آلت:
ترمیم به روش جراحی و بصورت اورژانسی مــی باشد که این ترمیــم هرچه سریعتــر انجام گیرد احتمال عوارض کمتر است.
و عوارض عدم ترمیم یا ترمیم دیررسی ناتوانی جنسی، خمیدگی و کجی آلت هنگام نعوظ، تغییر شکل آلت به شکل ساعت شنــی ( نازک شدن قسمت کوچکی از تنه آلت ) که حین نزدیکـــی باعث کج شدن مکرر آلت از همان قسمت باریک و ضعیف خواهد شد.
شکستگی آلت تناسلی مردان ( تجربیات جالب )
توضیح اینکه ذکر موارد زیر جهت افزایش اطلاعات ، برای پرهیز از حوادثـی است که ممکــن است حتی به ذهن نیز راه نیابد، نه برای خنده و تفریح خواننده مطلب.
شایعترین حالت ایجاد شکستگی آلت تناسلی مردان حین نزدیکی و زمانی است که زن به حالت نشسته بر روی آلت مرد اقدام به نزدیکی می کند ولی موارد نادرتر که در کلینیک دیده شد را ذکر می کنیم:
برخی مردان در هنگام نعوظ آلت تناسلی عادت به خم کردن آلت، درحدی که ایجاد صدایی کند دارند و به اصطلاح قولنج آلت را می شکنند که موارد متعددی منجر به شکستگی آلت شده، این عادت در نقاطی از ایران بخصوص کردستان و هموطنان کرد بطور شایعتر مشاهده می گردد.
موارد متعددی در جوانها دیده شده که بدلیل شدید و طولانی بودن نعوظ صبحگاهی خود بدلیل حجب و حیا، قبل از خروج از بستر، اقدام به خم کردن شدید آلت می کنند که باعث شکستگی آن شده است.

به نقل از وزارت بهداشت

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد