X
تبلیغات
زولا
تکرر ادرار
من دختری 25 ساله هستم.حدود 4 ماهی هست که احساس می کنم تکرر ادرار دارم و با نزدیک شدن به قاعده گی ام زیاد تر می شه.1-2 سال پیش هم برای تخلیه ادرار زیاد به توالت می رفتم ولی در حدوده این 4 ماه احساس می کنم تشدید شده و بعضی اوقات درد در کلیه هایم هم احساس می کنم.آیا می تونه این تکرر ادرار م روانی باشه؟ مسائل و مشکلات روحی می تواند باعث مشکلات ادراری شود

بی اختیاری ادراری - فوریتی و استرسی (اخبار و گزارشات)
http://forum.iransalamat.com/showthread.php?t=7437

اضطراب و استرس-عوارض(اخبار وگزارشات)

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد