استراحت پس از آمیزش

در امور آمیزشی باید به این نکته توجه کرد که پس از انجام عمل نزدیکی ، حتی بدن ورزیده ترین اشخاص به استراحت کامل نیاز دارد ؛ به همین دلیل ، لازم است همیشه پس از انجام عمل جنسی به مدت نیم ساعت استراحت شود .

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد