X
تبلیغات
زولا
جلوگیری کردن از خروج منی
پس از رسیدن به اوج اذت جنسی ، منی از جای خود حرکت کرده ، باشتاب بیرون می ریزد  . جلوگیری از خروج منی در این هنگام برای انسان بسیار زیان آور است ، زیرا جلوگیری از خروج منی هنگام انزال ، موجب بزرگی پروستات ، حبس بول و سنگ مثانه می شود .

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد