ارضای جنسی

اسلام با محدود کردن لذت جویی های جنسی به محیط خانه ، ضمن بر آوزدن خواسته های مشروع جنسی زن و مرد ، جامعه را از تنش های روحی و مفاسد اجتماعی رود می دارد ؛ از ای رو ، مسئولیت های مهمی بر دوش زن و مر نهاده است که مهم ترین آنها ارضای غریزه جنسی است . صاحب نظران در این باره گفته اند : مرد و زنی که به اقناع جنسی نمی رسندو هم دیگررا تامین نمیکنند ، تحت فشارهای بیشتری قرار داردند و به دردهای بیشتری گرفتاند ؛ بای مثال زود رنج و عصبانی می باشند ، اما این حالات پس از انجام آمیزش و رسیدن به اوج لذت جنسی پایان می پذیرد و رضایت روحی حاصل می شود . « ازدواج مکتب انسان سازی ، ص 193 . »

از این رو ، پیامبر گرامی اسلام صل الله علیه و آله آمیزش بدون عشق بری و فراهم کردن شرایط بدن برای اوج اذ جنسی را نکوهش کرده و می فرماید :

هیچ یک از شما نباید با همسر خود همانند چهار پایان آمیزش کند ، بلکه باید واسطه ای بین آنها باشد . پرسیدند : واسطه چیست ؟ فرمود : بوسیدن و گفت و گو ( عشق بازی ) . « ملامحسن فیض کاشانی ، محجه البیضاء ، ج 3 ، ص 110 . »

این نکته دقیقا همان چیزی است که امروزه کارشناسان به آن بوصیه کرده و بی توجهی به آن را بیماری دانسته ان ، زیرا هنگام آمیزش ، آلت تناسلی زن و نیز لب های مهبل او پر خون و متورم می شود ، این پر خونی در تمام دستگاه تناسلی او وجود دارد ؛ از این رو اگر زن به اوج لذت جنسی نرسد و انزال ضورت نگیرد ، این احتقان و تورم در دستگاه تناسلی باقی می ماند و در اثر پر خونی ، درد کمر عارض میشود ؛ بنابر این لازم است علاوه بر مرد ، زن نیز در هر آمیزش به اوج لذت جنسی برسد .

دکتر پاک نژاد می نویسد :

ایشان درباره اینکه ، اگر مردی زود انزال بشد ، برای رساندن زن به اوج لذت جنسی چه باید بکند ؟ می نویسد :

راه صحیح این است که در متوسط مدت آمیزش زن و مرد که تقریبا پنج تا ده دقیق هطول می کشد ، به مدت هشت دقیقه ، دخولی صورت نگیرد تا بلکه مرد با نوازش و بازی ، زن را آماده سازد تا زمانی که دخول صورت می گیرد زن و مزد هم زمان به اوج اذت جنسی برسند ؛ از این رو پیامبر صل الله علیه و آله می فرماید :

هنگامی که یکی از شما خواست با همسر خود بیامیزد ، عجله نکند ، چراکه زن ها نیازهایی دارند که باید برآورده شود .

نکته دیگر این است که مرد از انجام حرکات ناگهان و با فشار زیاد هنگام نزدیکی خود داری کند ؛ رعایت این نکته از بروز بسیاری جراحات وارده به مجرای تناسلی زن جلوگیری خواهد کرد .

اگر نکات فوق رعایت نشود ، نزدیکی برای زن ددناک خواهد بود و در خاطره او نقش خواهد بست ، به گونه ای که آمیزش برای او ناگوار و تلخ خواهد بود .

عمل مقاربت نباید بی درنگ انجام شود . پیامبر صل الله علیه و آله فرمود :

هرگاه یکی از شما با همسرش هم بستر شد ، نباید مانند پرندگان سریع و با شتاب آمیزش کند ، باید درنگ کند . « وسائل الشیعه ، ج 14 ، ص 82 »

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد