ترک آمیزش هنگام عادت

در هر ماه معمولا رحم زن یک تخمک تولید می کند و مقارن آن رگ های داخلی رحم برای تغذیه نطفه آماده شده و پر از خون می گردد . اگر تخمک از لوله هایی که شیپور نامیده می شود عبود کرد و وارد رحم شد ، به اسپرماتوزئید که در مطفه مرد است برخورد کرد ،جنین انسان تشکیل میشود و خون های جمع شده د رگ های داخل رحم ، صرف تغذیه آن می گردد ، اما در غیر این صورت خون های موجود بر اثر تغذیه آن می گردد ، اما در غیر این صورت خون های موجود بر ااثر پوسته پوسته شدن مخاط رحم و شکافته شدن جداره رگ های رحم به صورت « خون حیض » از رحم خارج می شوند .

آمیزش جنسی در چنین حالتی ، افزون بر تنفر آور بودن ، زیان های بسیاری نیز به بار می آورد که عقیم شدن مرد و زن ف ایجاد یک محیط مناسب برای رشد میکروب ، شیوع بیماری های آمیزشی ، چون « سفلیس » و « سوزاک » و نیز التهاب اعضای تناسلی زن ازآن جمله است.

دکتر پاک نژاد می گوید :

مرد ی که در زمان قاددگی با زن خود آمیزش می کند ، دستگاه تناسلی مجروح زن را که مستعد پذیرش عفونت است مبتلا می سازد . از طرفی احتمال دارد خود او نیز به بیماری های التهابی آمیزش و ... دچار شود .

او می گوید :

زن در زمان قاعدگی عصبانی است ، کم خون است و ناراحتی های دیگر دارد که قرآن آن را در کلمه « اذی »  خلاصه کرده است و زن در اذیت است . « ازدواج مکتب انسان سازی ، ج 2 ، ص 170 »

ضرر های آمیزش در حا حیض

نزدیکی کردن در حال حیض ، اثر سوء در موجودیت نسل و جنس می گذارد و غیر قابل جبران است ؛ چون « کروموزو » آلوده می شود و وضع ژن ها دگرگون می شود 

آمیزش در حال قاعدگی ، دستگاه تناسی زن را مجروح می سازد که مستعد پذیرش عقونت می ود و سبب بیماری های التهابی می شود

آمیزش در حال حیض موجب بی میلی به مسائل جنسی و تنفر از عمل زناشویی و سرد مزاجی و نهایتا انحرافات جنسی می شود .

آمیزش در زمان حیض مجب احتقان خون و افزایش خون ریزی در زن می شود

سایت اصلی منصور قیامت 

 

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد